Hello

“Xin Chào”

Hà Roda

Vietnamese Interpreter

“Thông Dịch Viên cho Tiếng Việt”

 

 

Food Demonstrator                Rock Climber                Entrepreneur